Kancelaria notarialna
Artur Szadkowski, notariusz

ul. Wołoska 78 lok. nr 2
02-507 Warszawa

tel. (22) 622-16-48
kom. 660-52-88-21

naprzeciwko budynku, w którym jest kancelaria znajdują się dwa parkingi

notariusz@szadkowski.com.pl

Kancelaria notarialna Artur Szadkowski - dokumenty

Osoby pragnące dokonać czynności notarialnych w kancelarii proszone są o dostarczenie niezbędnych dokumentów w celu ich weryfikacji przez notariusza.

Ponadto notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu – w przypadku osób fizycznych, bądź odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – jeśli stroną czynności jest osoba prawna.

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

- podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne, w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
- aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona
- zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające prawo do lokalu
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia, bądź na podstawie umowy darowizny
- pełnomocnictwo, jeśli jedna ze stron reprezentowana jest przez pełnomocnika

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

- podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, bądź na podstawie umowy darowizny
- pełnomocnictwo, jeśli jedna ze stron reprezentowana jest przez pełnomocnika

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu, bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej
- wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli będzie następowało odłączenie i wpis do nowej księgi wieczystej
- ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
- wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
- wykaz ze zmian danych ewidencyjnych wraz z adnotacją " Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
- wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
- pełnomocnictwo, jeśli jedna ze stron reprezentowana jest przez pełnomocnika

Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia:

- akt zgonu spadkodawcy
- testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
- akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa.
- PESEL spadkodawcy potwierdzony urzędowo